RODO / Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Subskrybentów zbieranych za pośrednictwem Sketchpower.pl jest Sketchpower.pl.
2. Wszelkie pytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sketchpower.pl prosimy kierować na adres Sketchpower.pl (urszula.jurkun@sketchpower.pl).
3. Dane osobowe Subskrybenta mogą być przetwarzane przez Sketchpower.pl w celach:
3.1. odpowiedzi na zapytanie lub prośbę (np. e-mail, telefon),
3.2. przedstawienia oferty Sketchpower.pl lub w ramach innych działań marketingowych,
3.3. przesyłania newsletterów,
3.5. archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków Sketchpower.pl oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Sketchpower.pl.
4. Odbiorcami danych osobowych Subskrybentów Sketchpower.pl będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, w szczególności mogą to być podmioty dostarczające usługi internetowe lub zasoby serwerowe, np. hostingodawcy.
5. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do przesłania Newslettera lub/i korzystania z serwisu.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe Subskrybentów przechowywane będą przez okres 6 lat.
8. Zgodnie z przepisami RODO Klientowi przysługuje prawo do:
8.1. dostępu do danych;
8.2. sprostowania danych;
8.3. usunięcia danych;
8.4. ograniczenia przetwarzania danych;
8.5. przenoszenia danych;
8.6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
8.7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania Sketchpower.pl przekaże odpowiedź (zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Subskrybenta) z uzasadnieniem odmowy.
10. W niektórych przypadkach Sketchpower.pl może odmówić uwzględnienia sprzeciwu Subskrybenta na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sketchpower.pl, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec interesów Subskrybenta, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje Sketchpower.pl, gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).
11. Od dnia 25 maja 2018 Subskrybentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lista organów nadzorczych w pozostałych państwach członkowskich UE jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080